header-image

Érdekképviseleti tevékenység

A Magyar Víziközmű Szövetség kezdeményezi, koordinálja, szervezi a tagjainak összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, melyek érdekeik érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek.

Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a víz- és csatornaművek működését és gazdálkodását érintő országos szintű döntések és szabályozók tervezeteivel kapcsolatban, képviseli tagjai érdekeit az állami és kormányzati szervek valamint társadalmi szervezetek előtt.

Figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és szükség szerint az illetékes jogalkotó, törvény-előkészítő szerveknél kezdeményezi a tagjainak gazdálkodását nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát, módosítását.

Közreműködik a szakmai oktatás megszervezésében. Az oktatási feladatok koordinálásával elősegíti a korszerű vezetési, irányítási módszerek nemzetközi tapasztalaton alapuló terjesztését.

Kidolgozza és karbantartja a tagjainak szakmai-etikai normáit valamennyi, de különösen a fogyasztókkal történő kapcsolattartás területén. Ügyel ezek betartására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő magatartással szemben. Ezzel összefüggésben szakmai etikai bizottságot működtet, amely más szakmai (területi) etikai bizottságokkal munkamegosztásban tevékenykedik.

Segíti a tagjai és más nyomvonalas közművek üzemeltetői, valamint egyéb vállalkozók közötti együttműködést.

Információs, egyeztető, döntés-előkészítő és döntési kapcsolatot tart fenn mindazon területen, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.