header-image

Együtt a vízbiztonságos Magyarországért! - A „Bökényi Nyilatkozat” megújítása

Együtt a vízbiztonságos Magyarországért! - A „Bökényi Nyilatkozat” megújítása

A Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar Víziközmű Szövetség, a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége és a GWP (Víz Világ Part-nerség) Magyarország, Bökényben, 2006. augusztus 1-én nyilatkozatot adtak közre „Együtt a vizeinkért!” címmel. A nyilatkozathoz később csatlakozott a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség is.

A „Bökényi Nyilatkozat” bevezető gondolata a következő volt: „Az emberiség egy vízválság terhével lépett a XXI. századba”. Ebből vezették le a nyilatkozat kiadói az EU Víz politikájával kapcsolatos időszerű, mégis jövőbe mutató feladatot, a Víz Keret-irányelv végrehajtásának szükségességét, és fejezték ki ez irányú közös támogatási szándékukat, határoztak meg konkrét együttműködési keretet.

Az előbb idézett bevezető gondolat, nevezetesen a vízválság, annak megelőzése ma is időszerű, olyannyira, hogy a 2017-ben, széles körű szakmai konszenzussal megszüle-tetett új magyar vízgazdálkodás politika, a Kvassay Jenő Terv kidolgozásának a céljai között első helyre került, hogy:

 • a világot fenyegető vízválságot hazánk elkerülhesse, annak már mutatkozó je-lei ellen időben megtehesse a szükséges intézkedéseket, majd
 • őrizzük meg a vizet a jövő nemzedékek számára, mert az élet mással nem pó-tolható feltétele, és a gazdaság erőforrása,
 • hatékonyan, a gazdaságot támogatóan éljünk a kínálkozó előnyeivel,
 • kellő biztonságban legyünk fenyegető káraitól.

E célok elérése érdekében a 2030-ig terjedő időszak fő feladatcsoportjait, jelen kö-zös Nyilatkozat aláírói a következőkben állapítják meg:

 • a vízvisszatartás fokozása és vizeink jobb hasznosítása,
 • a veszélyhelyzet-elhárítás orientált vízkárelhárításról a megelőzés-központú víz-gazdálkodásra történő áttérés,
 • a vizek állapotának fokozatos javítása és a jó állapot elérése, a vízfolyások ter-mészetes állapotának megtartása,
 • mindent meg kell tenni a minőségi víziközmű szolgáltatás fenntartása érdeké-ben, az infrastruktúra fenntartás és fejlesztés, valamint szolgáltatás-biztosítás költségeinek megtérülésével,
 • ki kell alakítani a csapadékvíz gazdálkodás rendszerét,
 • a társadalom és a víz viszonyának javítása,
 • a vízügyi tervezés és irányítás. valamint a vízgazdálkodás gazdaság-szabályozási rendszerének megújítása.

Az előbbi célok érvényesítése érdekében az aláírók megerősítik a szándékukat egy vízgazdálkodási együttműködés tovább folytatására, aminek a keretében:

 • támogatják a Kvassay Jenő Terv végrehajtását szolgáló fejlesztési tervek, a kap-csolódó, integrált jogi és szervezeti háttér kidolgozását,
 • támogatják az ENSZ 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlesztési Terveinek, kü-lönösen a központi jelentőségű vizes céloknak (SDG 6, SDG 11.5) az elérését,
 • aktív részesei kívánnak lenni a fejlesztési tervek, különösen a 2021 – 2027 kö-zötti EU fejlesztési ciklus finanszírozási kereteinek a kidolgozásában, különös te-kintettel az olyan kiemelt problémák megoldására, mint a víziközművek re-konstrukciója és az ország vízmegtartó képességének a növelése,
 • az egyre fokozódó munkaerő- és szakemberhiány ellensúlyozására támogatják a korszerű oktatás és képzés fejlesztését, valamint az ágazat felelősségéhez iga-zodó bér- és jövedelemviszonyok kialakítását.

Az együttműködés keretében:

 • ez irányú tevékenységeiket egyeztetik,
 • a tudomásukra jutó különböző tervekről, intézkedési programokról, jogszabályi vagy más változtatásokkal kapcsolatos elképzelésekről kölcsönösen tájékoztat-ják egymást és törekszenek közös álláspont kialakítására, illetve érvényesítésé-re,
 • a nemzetstratégiai fontosságú, a korszerű európai normáknak megfelelő, jogi-lag, pénzügyileg és szervezetileg megfelelően alátámasztott vízgazdálkodás megvalósításához szorgalmazzák, hogy a vízgazdálkodási tudományos kutatás és fejlesztés, valamint a felsőoktatás kapjon megfelelő súlyt és erőforrásokat,
 • elősegítik a vízzel foglalkozó személyek és szervezetek társadalmi elismertségének javítását.

A nyilatkozatot a Magyar Hidrológiai Társaság XXXVII. Országos Vándorgyűlésén,
Pécsett, 2019. július 3-án írta alá Reich Gyula a Magyar Mérnöki Kamara
Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnökségi tagja, Dr. Szlávik Lajos Magyar Hidrológiai Társaság elnöke, Kurdi Viktor a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke, Lovas Attila a GWP Magyarország Alapítvány elnöke, Szegedi Sándor Vízgazdálkodási Társulatok Országos
Szövetsége elnöke, Kovács Károly Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai
Szövetség elnöke.